Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Съобщение

Днес, 12.05.2022 г. в 9.00 часа в зала 200 на Регионална библиотека  „Дора Габе”– Добрич, съгласно Заповед № 12/29.04.2022 на директора на библиотеката се събра комисия в състав: Председател – Добринка Колева Митева – Главен библиотекар, направление БФК; Членове: Галя Маринова Гочева – Главен библиотекар, направление ББИО; Данчо Йорданов Йорданов  – Системен администратор и Галина Михайлова Димитрова – Гл.счетоводител, Специалист УЧР и ТРЗ. Комисията проведе работно заседание - Първи етап от подбора кандидатите за обявените две свободни работни места за длъжността „Библиотекар” в Регионална библиотека „Дора Габе” – проверка по документи за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване.

Комисията констатира:

За обявените свободни работни места са подали документи десет кандидати.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

  1. Александрина Костова Йорданова
  2. Калинка Влайкова Пенева
  3. Мария Стефанова Нунева
  4. Елена Петрова Димитрова Бонева
  5. Тодоринка Стоянова Тодорова
  6. Росица Лазарова Лазарова
  7. Витка Тодорова Стефанова
  8. Вела Добрева Енчева – Боева

До събеседване не бяха допуснати следните кандидати, поради липса на пълен комплект от документи:

  1. Мария Колева Митева
  2. Калина Джуджева

Събеседването с одобрените кандидати ще се проведе на 16.05.2022 г. от 10,00 часа в зала 200 на Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич.

Кандидатите да се явят на посоченото място в 10.00 часа с документ за самоличност и оригинал на дипломата за завършено образование за справка.

Списъкът на допуснатите до събеседване  ще бъде публикуван и на електронната страница на Община град Добрич.