Започва реализацията на проект към Министерството на културата за осъществяване на регионални дейности

Библиотеката стартира изпълнение на проект: Регионална библиотека „Дора Габе“ – съвременно, достъпно и вдъхновяващо пространство за професионално и личностно развитие на местната общност към Министерството на културата. Срок на изпълнение – септември 2023 – май 2024 , с финансова подкрепа в размер на 9276.40 лв.

Проектът цели усъвършенстване на библиотечно-информационната и квалификационна дейност на библиотеката чрез внедряване на нови технологии за предоставяне на е-съдържание, осъвременяване на библиотечната среда за обучителни и квалификационни дейности за професионално и личностно развитие на гражданите. Включени са обучения за библиотекари от обществените библиотеки в областта за надграждане на професионалните им умения и оказване на методическа помощ на място за утвърждаване ролята им в обществото. Проектът ще допринесе за опазване на краеведските колекции и популяризиране на уникалността на съхряняваното книжовно богатство, една от основните задачи на библиотеката.

Библиотеката се стреми да усъвършенства информационното обслужване на ползватели от всички възрастови групи, граждани от областта, страната и чужбина и се стреми да автоматизира библиотечните процеси. Тя се развива като място за учене през целия живот, подкрепя формалното и неформалното образование, стремежа към знание и самоусъвършенстване, предоставя възможност за разнородни по вид и форми обучения, организира семинари за различни целеви групи, за библиотекари и граждани.

Сред планираните дейности са координационна и експертно-консултантска дейност за библиотеките от региона, организиране и провеждане на обучения за непрекъснато професионално образование на библиотечните специалисти от регионалната библиотека и обществените библиотеки в областта.

Нарастващите потребности на гражданите за съвременна среда при провеждане на събития налагат адаптирането на библиотечните пространства, за запазване и привличане на нови публики. Предвидено е осъвременяване на интерактивната зала за осъществяване на културно-образователната и информационна дейност на най-голямата обществена библиотеката в областта.

Проектът ще допринесе за утвърждаването на библиотеката като значим обществен център, отговарящи на съвременните изисквания и динамичните потребности на потребителите.