Въпроси на читатели

Често задавани въпроси

Всеки ползвател ползва библиотечните услуги внасяне на еднократна такса за издаване на годишна читателска карта за идентификация, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, утвърдена от Общински съвет. Не заплащат такса издаване на читателска карта за идентификация: деца от подготвителни групи, първите класове от училищата в град Добрич, групи над 10 човека и служителите на библиотеката.

При загуба на читателска карта за идентификация, възстановяването на правата на ползвателя става с издаване на нова читателска карта за идентификация с такса, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, утвърдена от Общински съвет.

Пълнолетните граждани се записват като представят личната си карта.

Деца и ученици от 5 до навършени 18 години се записват както следва:

Деца и ученици до 14 годишна възраст се записват с лична карта на родител или настойник, или с ученическа лична карта; ученици от 14 до 18 годишна възраст се записват с лична карта.
Деца под 5 години могат да получават библиотечни документи и други услуги само чрез родителите или настойниците си, след като последните се регистрират за ползватели на библиотеката.
Граждани, отговарящи на условията на Програма “Библиотечно обслужване на групите лица със специални нужди”, хора с временни здравословни проблеми, хора в напреднала възраст се регистрират и обслужват, както на място в библиотеката, така и чрез различни библиотечни форми /книгоносене чрез упълномощено лице/.

Граждани с постоянен адрес в област Добрич, без постоянен адрес в град Добрич, се регистрират за ползватели с право за ползване на всички услуги на библиотеката.

Граждани без постоянен адрес в град Добрич и област Добрич, се регистрират за ползватели с право на ползване на библиотечни услуги само в читалните и Центъра за информация и справочно-библиографско обслужване.

Регистрацията на ползвателите се подновява всяка календарна година.

Ползвателите-длъжници нямат право да ползват услугите на библиотеката до момента на връщане на заетите от тях библиотечни документи.

помощта на съвременната техника, която притежава библиотеката.
За по-младата аудитория, екскурзията включва посещение в сектор Изкуство, където децата за пръв път имат възможност да видят грамофон и да слушат от грамофонна плоча популярни приказки или музикални произведения. В сектор Работа с деца гостите се докосват до богатия детски фонд, а библиотечните специалисти представят част от най-атрактивните издания –
енциклопедии с 3D ефекти, панорамни и музикални книжки, учебно-помощна литература и найновите заглавия, постъпили в сектора. В Стая на приказките те научават за приказните герои, които я населяват.

Разходката включва и представяне на библиотечната дейност, която остава скрита за читателя, хранилищните площи, фоайетата, които се предоставят за изложби и други събития, интерактивна зала и обучителен център. Интересни за гостите са библиотечните колекции със специален режим на ползване – Редки и ценни издания, В света на Дора Габе и Петър Увалиев.

Всеки ползвател има право да заеме едновременно до 5 библиотечни документа за 20 календарни дни.

Срокът за заемане за дома, ползвателят отбелязва в датника на всеки зает документ.

Срокът за заемане за дома може да бъде продължен до два пъти по искане на ползвателя и по преценка на библиотекаря. Презаписването се извършва:


на място в библиотеката
по телефон +359 58 602574
на e-mail:

Заемна за възрастни: bookloan@libdobrich.bg
Работа с деца: kids@libdobrich.bg

не по-късно от определения за връщането срок.

Освен преглед за налични библиотечни документи, днес потребителите имат възможност за онлайн обслужване посредством Модул “Моята библиотека” (MyLibrary) https://ilib.libdobrich.bg/- персонално пространство за регистрираните читатели, който включва достъп до личен читателски картон с информация за заета литература и текущо състояние на заявки, възможност за онлайн – презаписване на заета литература, запазване на литература и проследяване състоянието на заявката, и др.

За достъп до онлайн услугата „Моята библиотека” е необходимо ползвателите да бъдат регистрирани читатели на Регионална библиотека „Дора Габе” за календарната година и да имат потребителско име и парола.

На читателите се предоставят следните възможности за получаване на потребителско име и парола:

• Сами да се регистрират на https://ilib.libdobrich.bg/, попълвайки онлайн формуляр, който е достъпен при избор на „регистрирайте” в горния десен ъгъл на страницата

• Да посетят Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич,
ул. „Независимост” 7 – секторите Заемна за възрастни, Работа с деца или Информационен център и на място да създадат свое потребителско име и парола.

Чрез служба Междубиблиотечно заемане, която се намира в Обща читалня.

За подаване на заявка за междубиблиотечно заемане са необходими:
– № на читателска карта
– e-mail или телефон за обратна връзка
– библиографските данни на търсената книга – автор, заглавие, местоиздаване и година на издаване

Регионална библиотека „Дора Габе“ – Добрич не налага ограничения за броя заявки за МЗ, подадени от един потребител при наличие на валидна читателска карта.
Количеството на заетите библиотечни документи по една заявка не трябва да надвишава 5 (пет) броя.
Срокът за заемане и връщане на оригинални документи е до 30 (тридесет) календарни дни
Максималният срок за ползване на документите от друга библиотека е 30 календарни дни.
Ползването на документи, получени по МЗ става само в „Обща читалня” на библиотеката.
Потребителят на услугата и Регионална библиотека „Дора Габе“ носят споделена пълна отговорност за опазването, съхраняването и връщането на заетата литература в определения от библиотеката-доставчик срок и във вида, в който е била доставена.
Тази услуга е достъпна за потребители на библиотеката, притежаващи валидна читателска карта. Потребителите на библиотеката могат да ползват заетите от друга библиотека книги след като направят заявка за интересуващата ги литература. Библиотекарят извършва търсене на заявената литература и след като е открил нужните книги или статии във фондовете на библиотека от друг регион, изпраща заявка за доставка. Всяка заявка се вписва в Регистър от отговорния за дейността библиотекар.

Поръчките по междубиблиотечно заемане се правят чрез:

заемна бележка на стандартен формуляр;
e-mail interlibloan@libdobrich.bg;
попълване формуляр на сайта на библиотеката – електронни услуги – междубиблиотечно заемане;

Получените пратки МЗ се предават на отговорния за дейността библиотекар. Пощенските разходи се заплащат от читателите на библиотеката-поръчител. Заплащането е комплексно:
според размера на таксите за МЗ на библиотеката – доставчик;
според размера на пощенските разноски в двете посоки на доставката;

Ксерокопията се заплащат по ценоразпис на библиотеката – доставчик, след представен оправдателен документ от страна на библиотеката – доставчик и куриерската фирма.

Библиотеката поддържа азбучен каталог в три езикови версии: на български език, на чужда кирилица и на латиница.
Азбучен каталог се ползва, когато се търси даден автор, негова книга или заглавията, които библиотеката притежава от него.
В азбучния каталог каталожните картички са наредени в общ азбучен ред по фамилните имена на авторите, по имената на колективите или по първата дума от заглавието при книги без автор или книги с повече от трима автори.
За улеснение картичките от една буква са отделени с разделители, на които са означени срички, цели думи и имена на различни автори.
*Автоматизираният машинен каталог, включващ книгите от 1976 г. насам, изпълнява ролята на азбучен и систематичен каталог, позволяващ да се търси по автор, заглавие, ключови думи и др.

Систематичният каталог се ползва, когато се търсят книги по дадена тема, но не е посочена литература.
Систематичният каталог дава събрани на едно място книгите по една или друга област на знанието. Систематичният каталог на библиотеката е разположен в две поредици – до 1968 г. и след 1968 г.
Систематичните каталози представят книгите от фонда на библиотеката по области на знанието, по Универсална десетична класификация /УДК/, която разделя цялото човешко знание на 10 основни дяла: от 0 до 9. Всеки отдел от своя страна се дели на подотдели, подотделите се делят на раздели и други по-малки деления.
В отделите, подотделите и разделите каталожните картички са подредени азбучно – първо на кирилица, след тях на латиница.
Ползването на систематичния каталог се улеснява от азбучно-предметния показалец. В него различните понятия са отново в азбучен ред, като срещу всяко от тях е отбелязан индексът /условен знак, с който се определя мястото на книгата в систематичния каталог/.
На практика информацията в систематичния каталог и в азбучния каталог се препокрива – всяка една книга има своя картичка и в двата каталога.
*Автоматизираният машинен каталог, включващ книгите от 1992 г. насам, изпълнява ролята на азбучен и систематичен каталог, позволяващ да се търси по автор, заглавие, ключови думи и др.