Регионална библиотека "Дора габе" гр. Добрич

История

Околийският читалищен съюз прави предложение за откриване на държавна библиотека в Добрич.

Библиотеката започва дейността си в сградата на градското читалище. Учредява се като Градска библиотека на град Добрич.

На 8 септември е открита първата сграда на държавната народна библиотеката. Тя притежава над 5 000 тома подвързана литература.

Структура

Библиотечни фондове и каталози

Библиотечно-библиографско и информационно обслужване

Координация и връзки с обществеността

Информационни технологии

Финансово-стопански и административни дейности

Задачи и дейности

Регионална библиотека “Дора Габе” осъществява функции на обществена библиотека в Област Добрич по смисъла на Закона за обществените библиотеки като събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечно-библиографска информация като:

• Комплектува и организира фондовете си съгласно установените в нормативните документи правила
• Осигурява универсален достъп до информация на всички потребители
• Извършва библиотечно-информационно обслужване и междубиблиотечно заемане