история в дати

1947

Околийският читалищен съюз прави предложение за откриване на държавна библиотека в Добрич.

1950

Библиотеката започва дейността си в сградата на градското читалище. Учредява се като Градска библиотека на град Добрич.

1952

На 8 септември е открита първата сграда на държавната народна библиотеката. Тя притежава над 5 000 тома подвързана литература.

1957

Обособяват се самостоятелно Детски отдел и отдел Комплектуване и обработка.

1959

Библиотеката е определена за Окръжна библиотека и методически център за библиотеките в окръга.

1961

Открит е свободен достъп на читателите до книжния фонд. Обособен е отдел Справочно-библиографска дейност.

1966

Полагат се основите на библиотечното краезнание.

1975

С указ на Държавния съвет библиотеката е наградена с орден “Кирил и Методий”- І степен по повод 25 години Окръжна библиотека в град Добрич.
С решение на ИК на ОНС библиотеката получава името на Георги Кроснев.

1977

Учредява се Окръжна дирекция “Библиотеки”.

1978

Провеждат се първите Пролетни литературни празници, организирани от Окръжна библиотека.

1983

Библиотеката прилага нов модел на обслужване на децата.

1985

Обособява се сектор Изкуство.

1988

Начало на първия проект за автоматизация на библиотечните процеси.

1992

Библиотеката се премества в сграда на ул. „Независимост” № 7.

1994

Изградена е локална компютърна мрежа.

1996

Библиотеката получава статут на регионална библиотека.

1998

Библиотеката е именувана на името на знаменитата българска поетеса Дора Габе.

1999

Интернет-достъп.

2000

Библиотеката получава статут на общински културен институт.
Проведен е Национален семинар “Библиотечно обслужване на лицата в неблагоприятно положение”.

2001

Открит е Библиотечен информационен център.

2002

Обявена е Национална кампания за подкрепа на българските библиотеки “@вашата библиотека”, която стартира в гр. Добрич.
Експонирана е постоянна фотоизложба „Някогашният Добрич”.

2002-2003

Квалификационни курсове на Центъра за продължаващо образование на библиотекари към СБИР, проведени в гр. Добрич.

2003

Отбелязване на 115-годишнината от рождението на Дора Габе.
Мултимедия „В света на Дора Габе”.
Изработен е дигитален фотоалбум „Някогашният Добрич”.

2004

Включване в проект ABLE /Американско-български библиотечен обмен/.
Посещение на Джейми ЛаРу, директор на библиотечна система Колорадо, САЩ.
Регионален семинар „Библиотеката – обществен информационен център”.

2005

Честване 135 години библиотечно дело в Добрич и 55 години Библиотека „Дора Габе”.
Библиотеката получава от Министерството на културата Грамота за принос в развитието на библиотечното дело.

2006

Включване в проект Интегрирана библиотечна система COBISS.
Разкриване на Читалня 2 – Актуална текуща периодика.
Пребазиране на информационния център на първи етаж и трансформиране в Център за информация и справочно-библиографско обслужване.

2007

Открита е Стая на приказките в сектор Работа с деца.
Участие в Международна конференция на COBISS – Марибор, Словения.
Участие в Национална конференция по краезнание, проведена в Добрич и отбелязване 40 години краеведска дейност в библиотеката.
Оформени Wi-Fi зони за мобилен и безжичен достъп до Интернет.

2008

Редизайн на уеб-сайта на библиотеката www.libdobrich.bg.
Отбелязване 120 години от рождението на Дора Габе – проведена събирателска кампания за набавяне на неизвестни документи за живота и творчеството на поетесата; представяне в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” изложба-документи “В света на Дора Габе” със съдействието на Централен държавен архив.

2009

Включване в Програма “Глобални библиотеки – България” на Фондация “Бил и Мелинда Гейтс”.
Номинация за Национална награда “Христо Г. Данов” в категория “Библиотеки и библиотечно дело”.
Участие на директора на библиотеката в 75–тия Конгрес на IFLA в гр. Милано, Италия.

2010

Поставяне начало на дигитализацията на ценни документи от колекциите на библиотеката. Изграждане дигитална БД “Фотографии и пощенски картички”.
Инсталиране на компютърна и периферна техника по Програма “Глобални библиотеки – България” в Центъра за информация и справочно-библиографско обслужване и в новосъздадения Обучителен център.
Отбелязване 60 години от създаването на библиотеката с Национална конференция “Библиотеката – желан партньор”.
Награди по повод 60-годишнината на библиотеката – Плакет “Златен ритон” на Министерство на културата; Голямата награда на Община град Добрич за изключителен принос в областта на духовната култура за 2010 г.

2011

Включване в Проект EuropeanaLocal с дигитална колекция „Добруджа. Пощенски картички и фотографии от първата половина на ХХ век”.
Стартират обучителни курсове за библиотекари от Добрич и областта по програма “Глоб@лни библиотеки – България” в четири направления.
Организиране на обучителни курсове за начална компютърна и информационна грамотност за читатели.

2012

Разкриване на новооборудван интерактивен кабинет, дарение от Ротари клуб Добрич, за прилагане на иновационни технологии в образованието, провеждане на семинари, обучения, конкурси, презентации, викторини. Кабинетът дава възможност за разширяване уменията и познанията на подрастващите, за осъществяване на програма за Учене през целия живот, насочена към всички целеви групи ползватели.

Включване в Проект EuropeanaLocal с дигитална колекция “В света на Дора Габе” – фотографии, свързани с живота и творчеството на голямата българска поетеса, добруджанката Дора Габе.

2013

Реализиран е Проект “Създаване на дигитално съдържание с цел опазване на книжовното културно наследство на Добруджа” по Програма “Глоб@лни библиотеки – България”. Дигитализирани са ценни книги, грамофонни плочи и диапозитиви с краеведско съдържание. Чрез проекта библиотеката разполага със съвременна техника за дигитализиране на винилови грамофонни плочи и диапозитиви.

2014

Регионална библиотека „Дора Габе” става пълноправен член в системата COBISS.BG с правата да използва софтуера COBISS за автоматизиране на библиотечните услуги и да участва в системата за споделената каталогизация.

2015

Честване на 65 години от създаването на библиотеката. Проведен е Национален библиотечен форум „Библиотеката днес – иновационни дейности и форми на сътрудничество”. Поведен е национален конкурс за детска рисунка на тема „Библиотеката през моите очи”. Стартира инициативата Моята сряда в библиотеката за насърчаване на ранното детско четене.
Създадена е facebook страница на библиотеката www.facebook.com/libdobrich
Библиотеката получава Грамота от Община град Добрич за превръщането на библиотеката в съвременен информационен, образователен и културен център за гражданите на Добрич и по повод 65 години от създаването ѝ.

2016

Внедряване на библиотечен софтуер е-Lib Prima на фирма Софтлиб ООД.
Библиотеката предлага на ползвателите Интернет каталог.
Реновиран е Център за информация и справочно-библиографско обслужване.

2017

Реновирани са залата за обслужване на сектор Работа с деца, Стая на приказките и библиотечна колекция „В света на Дора Габе”.
Създадена е библиотечна колекция „Редки и ценни издания”.
Открита е антикварна книжарница.
Стартира обучение на служители от читалищни библиотеки в област Добрич за придобиване на професионална квалификация „Библиотекар”, организирано от Центъра за професионално обучение към Асоциация „Съвременни читалища” съвместно с Българска библиотечно-информационна асоциация. Преподавателски състав – библиотечни специалисти от регионалната библиотека.

2018

На потребителите е предоставена възможност за онлайн обслужване посредством Модул “Моята библиотека” (MyLibrary) https://ilib.libdobrich.bg/
Създадена е Фотодокументална изложба „В света на Дора Габе” по повод 130-годишнината от рождението на поетесата.
Реновирани са залите за обслужване на сектори Книгозаемане и Изкуство.

2019

Внедрен е модул „Инвентаризация” за автоматизирани процес на ежегодната инвентаризация на краеведския и справочен фонд на библиотеката. Процесът е ускорен и улеснен.
Стартира първото обучение на ученици по програмиране с използване на робота Finch, в рамките на грант SBU80018GR0042 от Посолството на САЩ за осъществяване на дейности по програмиране.
В парк “Св. Георги” в град Добрич е проведен за първи път благотворителен маратон, организиран от Благотворителна общност “ЧРЕЗ СПОРТ КЪМ ЗНАНИЕ” и библиотеката. Със събраните средства е закупена нова литература.

2020

Организират се редица инициативи по повод 70-годишнината от основаването на библиотеката и 150 години Библиотечно дело в град Добрич. Излиза сборник „Регионална библиотека „Дора Габе“ Добрич – 70 години – Пространство за всеки“. На библиотечния сайт е представена 360º 3D висококачествена виртуална разходка из библиотеката в Google Street View технология.
Библиотеката се изправя пред ново предизвикателство пандемия от COVID-19, а работата ѝ в дистанционен режим придобива огромно значение за нейните читатели и потенциални ползватели.
Участие в 15-то издание на Националния Маратон на четенето – 23 април 2020, който поради извънредното положение в страната се провежда онлайн.

2021

Библиотеката се включва в националната кампания „Стара хартия за нова книга“, организирана от„ЕКОПАК България“ и Книжен център „Гринуич“, в която 894 деца от града събират за рециклиране 4,6 тона хартия и така спасяват от изсичане 60 дървета. С предаването на хартията децата получавата над 1200 книги.
Библиотечни специалисти се включват в обучение за ментори, за работа с родители и с ученици – 14-16 г., по програма „Медийна грамотност онлайн: Учене през целия живот“, Фондация „Глобални библиотеки – България“, както и в Обучение по Проект „BIBLIO: Boosting digital skills and competences for librarians in Europe“, Фондация „Глобални библиотеки – България“, окт. – дек. 2021 г.
Придобита е машина UV СТЕРИЛИЗАТОР SK-8000 за дезинфекцията на книги и периодични издания.

2022

Реализиран е проект “Библиотеката – достъпно пространство за всеки“ към Агенцията за хората с увреждания за преустройство на тоалетна за инвалиди.
Започва изпълнение на Проект „Библиотеката – нови платформи за достъп до книжовно наследство, пространство за интеркултурен диалог“ към Национален фонд „Култура“. Срок на изпълнение: септември 2022 – декември 2023 г.
Включване в Проект на Фондация “Глобални библиотеки България” – ADELE – Подобряване на цифровите възможности за библиотеките в Европа, по програма Еръзъм на Европейската комисия и със срок на изпълнение март 2022 – февруари 2024 г.
Библиотеката е удостоена с Колективната награда „ДОБРИЧ“ 2022 в областта на културата и науката на Община град Добрич за приноса ѝ в събиране, опазване и популяризиране на писмената памет на Добрич и Добруджа, както и за реализираните проекти през настоящата година.