В помощ на библиотекаря

ЗАКОНИ, НАРЕДБИ, ПРАВИЛА

ДАРИТЕЛСТВО

ПРИДОБИВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

ОТЧИСЛЕНИЕ И БРАКУВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД

КАТАЛОГИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

ДНЕВНИК НА БИБЛИОТЕКАТА