Стани дарител

ДАРИТЕЛСТВОТО – ОТГОВОРНОСТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО

Традицията на дарителството в Регионална библиотека „Дора Габе“ продължава през годините от създаването ѝ до наши дни. С тази благородна дейност са свързани имена на хора и институции от града, страната и чужбина, много от тях анонимни, приели дарителството като символ на вярата в доброто бъдеще на местната общност.

Разнообразен е характерът на дарените документи, както са разнообразни интересите на дарителите – писатели, изследователи, краеведи, интелектуалци, общественици, граждани, представители на институции, организации от страната и чужбина, дарили лични и семейни или публични сбирки. По различни поводи са инициирани дарителски кампании. Фондовете на най-голямата обществена библиотека в област Добрич се обогатяват с книги от всички отрасли на знанието, художествена и справочна литература, периодични издания, ръкописи, сценарии, архивни документи, филми, звукозаписи, нотни и картографски издания, фотографии и пощенски картички, диапозитиви, художествени произведения. От особена важност е краеведската информация, която носят голяма част от даренията. Най-ценните от тях се дигитализират или изпращат за реставрация и консервация, и имат специален режим на ползване. Постъпват и парични дарения за закупуване на нови книги, издателска дейност, техническо оборудване, произведения на изкуството и др. Поради недостиг на площи за фондохранилища, основно се приемат дарения на документи издадени преди 1944 г. и след 2000 г.

На библиотечния сайт специална рубрика отразява постъпилите значими дарения, а в годишните отчети за всяка календарна година се прилага списък на дарителите. Всяко дарение е съпроводено с договор за дарителство и дарителска грамота, и достига до читателите с поставен печат с името на дарителя. Библиотеката е изключително благодарна на своите дарители за великодушния жест и доверието към институцията, за желанието за споделено знание и не на последно място за родолюбивия пример.

Мисията на библиотеката е да съхранява коректно и предоставя за ползване дарените документи, следвайки волята на дарителя На ползу роду.