Структура

Директор

Направление Библиотечни фондове и каталози

Главен библиотекар

Комплектува и регистрира книжни и некнижни библиотечни документи на български, руски, английски, немски, френски и други езици, набавя около 200 заглавия периодични издания.

Проучва и следи състоянието на книжния пазар. Поддържа контакти с издателски къщи, книжарници и книготърговци.

Анализира читателските потребности и работи по тяхното удовлетворяване.

Организира структурата на библиотечния фонд и неговото опазване, книгообмена, както и дарителската дейност.

Каталогизира библиотечните документи.
Поддържа традиционните каталози и следи за актуалността и коректността на данните в тях.

От 1992 г. изгражда електронен каталог на библиотеката.

Създава и поддържа в локална автоматизирана мрежа следните бази данни: Книжни библиотечни документи, Периодични издания, Електронни ресурси, Филми, Репродукции, Нотни издания, Звукозаписи и Книги с автограф.

Направление Библиотечно-библиографско и информационно обслужване

Главен библиотекар

Осъществява автоматизирано единна регистрация на ползвателите на библиотечни услуги.
Извършва копирни услуги.

Работно време с ползватели:
От понеделник до петък
8.30 ч. – 18.30 ч.
Почивни дни: събота и неделя

* Всеки последен четвъртък на месеца библиотеката не работи с читатели.

Извършва обслужване на читателите с библиотечни документи за дома, подръчният фонд е на свободен достъп, чрез който се предоставя възможност на читателите сами да подбират литературата, която желаят да заемат.

Осъществява консултантска дейност относно използване на читателските каталози от читателите; читателите могат да ползват традиционни каталози и електронен каталог.

Книгозаемането за дома се извършва чрез автоматизирана система.

Информация за новопостъпилите книги се предоставя чрез ежемесечен бюлетини “Нови книги”, публикуван на уебсайта на библиотеката.

Работно време с ползватели:
От понеделник до петък
8.30 ч. – 18.30 ч.
Почивни дни: събота и неделя

* Всеки последен четвъртък на месеца библиотеката не работи с читатели.

Обслужва читатели до 14-годишна възраст с различни по вид библиотечни документи – богато илюстрована литература, периодика, аудио и видео касети, CD и DVD.
Предоставя възможност на читателите сами да подбират литературата, която желаят да заемат за дома, чрез свободен достъп до подръчния фонд.
Предлага в обособена читалня ползването на енциклопедии, речници, периодични издания.
Поддържа база данни – литературоведска и тематична картотека, система от каталози: азбучен, систематичен и заглав.
Разработва програми и инициира изяви, полезни не само за прекия учебен процес, но и за осмисляне свободното време на малките читатели.
Провежда екскурзии в библиотеката, беседи и четения в атрактивна Стая на приказките.
Провежда Летен детски клуб „Играй и учи”, в който се включват деца от Добрич и гости на града, на възраст от 6 до 14 г. Летният клуб се организира през дните вторник, сряда и четвъртък – вторник е ден за четене, преразказване и драматизации, в сряда участниците рисуват по прочетеното и се забавляват с разнообразни
забавно-познавателни и образователни игри, а четвъртъците са определени за творческа работилница.

Работно време с ползватели:
От понеделник до петък
8.30 ч. – 18.30 ч.
Почивни дни: събота и неделя

* Всеки последен четвъртък на месеца библиотеката не работи с читатели.

Предоставя за ползване богат фонд от книги, справочници и периодични издания от различни отрасли на знанието, както и ежедневната преса.
Поддържа справочен апарат от Систематичен каталог, Азбучен каталог на периодичните издания, бази данни Тематична и Литературоведска картотека.
Осъществява справочно-библиографско и информационно обслужване чрез бази данни на библиотеката и чужди бази данни.
Изпълнява заявки на читателите за библиотечни документи от други библиотеки в страната и чужбина чрез Междубиблиотечно заемане.
Предлага копирни услуги, сканиране, цифровизиране на части от библиотечни документи.

Междубиблиотечна заемна служба

Обща читалня

Работно време с ползватели:
От понеделник до петък
8.30 ч. – 18.30 ч.
Почивни дни: събота и неделя

* Всеки последен четвъртък на месеца библиотеката не работи с читатели.

Съхранява и предлага за ползване на читателите литература в областта на изобразителното изкуство, музиката, киното, театъра, балета и хореографията, албуми с репродукции и фотоалбуми, ноти, грамофонни плочи, аудио, видеоносители и CD.
Предоставя за ползване за дома книги, нотни издания, албуми, грамофонни плочи и аудиокасети, каширани репродукции и електронни ресурси.
Предлага за прослушване грамофонни плочи, аудиокасети и CD на обособени места в специализирана читалня.
Организира изложби, витрини, беседи, тематични срещи, прожекции и др. Провежда открити тематични уроци с преподаватели по изкуствата.

Работно време с ползватели:
От понеделник до петък
8.30 ч. – 18.30 ч.
Почивни дни: събота и неделя

* Всеки последен четвъртък на месеца библиотеката не работи с читатели.

Сектор Краезнание събира, обработва, съхранява, предоставя за ползване и популяризира краеведското богатство за Добрич и Добричка област, което наброява около 11500 библиотечни единици. Извършва обслужване на читателите с библиотечни документи на място. Основни аспекти в работата на сектора са издирване, комплектуване, обработване, опазване и пропагандиране на фонда, изграждане на информационно-търсеща система, издателската дейност. От 2023 г. е придобит автоматизиран модул за аналитично описание на статии от вестници, списания, периодични сборници, части от книги и рецензии.

Към сектора функционират библиотечни колекции „В света на Дора Габе”, „Редки и ценни издания“ и „Петър Увалиев“, които са със специален режим на ползване. Уникалните колекции, в които се организират колективни посещения, беседи, литературни четения и др., са притегателен център за учащите се в областта, потребители на библиотеката, граждани и гости на града и страната.

Работно време с ползватели:
От понеделник до петък

8.30 ч. – 17.00 ч.
Почивни дни: събота и неделя
*Всеки последен четвъртък на месеца библиотеката не работи с читатели

+359 58 602 574

regionalhistory@libdobrich.bg

Направление Координация и връзки с обществеността

Оказва координационна, експертно-консултантска и квалификационна помощ по основните дейности на всички обществени библиотеки от Добрич и региона.
Провежда семинари, практикуми и лекционни курсове.
Предоставя текущо актуална професионална информация за нови нормативни документи, отнасящи се до дейността на библиотеките.
Извършва методическа помощ на място по въпроси, свързани с устройство на библиотеките, водене на статистическа отчетност, проверка и прочистване на библиотечните фондове и др.
Оказва съдействие на библиотеките в областта при подготовка на проекти.
Разработва и организира културните инициативи на библиотеката.
Изгражда, осъществява и координира медийната и рекламна политика на библиотеката.

Методическа дейност

Връзки с обществеността

Направление Информационни технологии

Администрира, поддържа и обновява компютърното клиентско, сървърно и мрежово оборудване, използвано в мрежовата инфраструктура на библиотеката

Осигурява достъп и техническа поддръжка на бази данни, разработвани в РБ “Дора Габе”, автоматизирани бази данни на Националната библиография, получавани по абонамент от Народна Библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” – София и базите данни на Сиела Пъблишинг

Определя ефективни и леснодостъпни мрежови услуги в помощ на потребителите на компютърната мрежа

Работно време:
От понеделник до петък
8.00 – 12.00
12.30 – 16.30

Почивни дни: събота и неделя

Направление Финансово-стопански и административни дейности

Главен счетоводител:
Галина Димитрова

Работно време:
От понеделник до петък
8.00 ч. – 12.00 ч.
12.30 ч. – 16.30 ч.
Почивни дни: събота и неделя