Интерактивната зала на библиотеката с нова визия

Споделяме новата визия на интерактивна зала на библиотеката, обновена със собствени средства и средства от  Министерството на културата по Проект „Регионална библиотека „Дора Габе“ – съвременно, достъпно и вдъхновяващо пространство за професионално и личностно развитие на местната общност“ към, 2023 – 2024 г. за изпълнение на дейности и отговорности при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечно-информационното обслужване.

Чрез осъвременяването на библиотечната среда екипът се стреми да създаде оптимални условия за осъществяване на разнообразни културни и образователни събития и привличане на нови публики.