„Овчарската аристокрация“

Автор: Николай Тодоров
Издателство: „Тендрил“
Категория: География и история

На базата на непубликувани документи от Османския архив в Истанбул, както и на документи, съхранявани в българските архивохранилища, е анализирано стопанското развитие на Котел и Добруджа в един твърде динамичен период – 30-те-40-те години на XIX век. Изследването се концентрира върху три големи теми: професионалната структура на Котел, в контекста на теорията за протоиндустрията; създаването, функционирането и трансформациите на котленските къщли и чифлици в Добруджа; котленския елит – специфики и мрежи на влияние.