Представяне на резултатите от реализиран Проект към НФК

На 18 януари 2024 г., библиотеката организира пресконференция за журналисти от регионални и национални медии за представяне на резултатите от реализирания Проект към Национален фонд „Култура“ – „Библиотеката – нови платформи за достъп до книжовно наследство, пространство за интеркултурен диалог“, Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти, 22. Продължителност на проекта – юли 2022 – декември 2023, с общ бюджет – 23 676. 20 лв. Предоставените средства от Национален фонд „Култура“ са в размер на 18 361. 00 лв., собствено участие – 5 315, 20 лв.

Директорът на библиотеката Теодора Денкова, ръководител на проекта, запозна присъстващите с основните му цели – увеличаване достъпа на гражданите до информация и култура, оптимизиране каналите за комуникация с дистанционните ползватели, задържане на съществуващи и привличане на нови публики.

Безвъзмездната финансова подкрепа от Национален фонд „Култура“ е изразходвана за: Придобиване и внедряване на автоматизиран Модул за аналитично описание на краеведски статии, като от месец март 2023 г. библиотеката предоставя на своя сайт онлайн достъп за дистанционните потребители, а информационният масив, който към момента е над 119 хил. описания, ежедневно нараства; Редизайн на съществуващия уеб сайт – от месец август 2023 г. библиотечният сайт е достъпен на адрес https://libdobrich.bg/ – интерактивен и интуитивен, с интегрирана дигитална платформа за представяне на книжовното богатство на края, обществено-полезна информация, интеркултурно съдържание; Придобиване на съвременна техника – интерактивен дисплей за представяне на културен продукт, видео камера и фотоапарат – за споделяне на събития, обогатяване дигиталния архив на библиотеката и др. Финансовото участие на библиотеката е за обзавеждане с цел адаптиране на библиотечно културно пространство. Промяната допринесе за създаване на информационно и културно пространство, с нова визия, съобразно потребностите и изискванията на публиките /през 2023 г. са проведени 708 културно-образователни и информационни прояви, при 556 за 2022 г., а посещенията са 50814, при 31549 през 2022 г. /.

Тедора Денкова благодари на всички журналисти за коректното отразяване на събитията в библиотеката и дълготрайното партньорство, в инерес на всички граждани.

Динамичното време изисква от библиотечните специалисти гъвкавост и мобилност, изместване фокуса от традиционните практики, внедряване на нови услуги и дейности, необходими в контекста на днешния начин на живот, разработени според потребностите на местната общност.

Постигнатите резултати по проекта удовлетворяват интересите, потребностите и търсенията на нашите читатели, дистанционни ползватели, граждани на областта, както и екипа на библиотеката, който надгради знанията и уменията си за постигане на по-ефективна работна среда и комуникация с общността.